ROTARY CIP MAQUETTE GB.indd

Nastanak međudržavnih komiteta (ICC)

Međudržavni komiteti (u daljem tekstu ICC-i) nastali su na osnovu inicijative nemačkih i francuskih klubova koji su posle drugog svetkog rata želeli da kroz njihove ICC promovišu međunarodno prijateljstvo i mir u svetu. Prvi ICC Nemačka – Francuska zvanično je osnovan 23.maja 1950.godine u Strazburu. Prvo bratimljenje je bilo između RC Lil i RC Keln. Radeći na bratimljenu klubova između zemalja i internacionalnim kontaktima između rotarijanaca stvoren je duh međusobne tolerancije, boljeg razumevanja i komunikacije. Danas u svetu postoji preko 250 ICC-a.

Organizacija ICC-a

ICC se sastoji od nacionalnih sekcija koje predstavljaju Distrikte u svakoj od zemalja učesnica. Nacionalne sekcije koordiniraju aktivnosti ili projekte tog ICC-a u okviru svoje zemlje, samostalne su u radu ali moraju poštovati pravila u svojim državama.
Predstavnici ICC-a sastaju se na generalnoj skupštini koja se održava jednom godišnje naizmenično u zemljama učesnicama po sistemu rotacije. Predsedavajući nacionalnih sekcija, sekretari, blagajnici i članovi sekcija treba da imaju mandat od 3 godine zbog kontinuiteta u radu ICC-a s tim da se rukovodstvo jednog ICC-a za dve zemlje rotira svake godine.
Nacionalni koordinator se postavlja od strane Distrikt Guvernera u Distriktu koji ima više od jednog ICC-a na period od 3 godine da bi se osigurao kontinuitet u radu.
ICC-i rade u bliskoj saradnji sa Guvernerom i imaju savetodavnu ulogu prema njemu.

Smernice za rad i misija ICC-a

Međudržavni komiteti promovišu kontakte između distrikata i klubova u dve ili više država, šire prijateljstvo, kao i međukulturalnu saradnju između nacija. Rotarijanci se ohrabruju da stvaraju nove ICC-e, da gaje jake veze između rotarijanaca, klubova i distrikata različitih zemalja i da uspostave mrežu za saradnju van granica svojih država i kontinenata pa im treba pridavati veliki značaj na skupovima RI, distriktnim i klupskim sastancima.
Misija jednog ICC-a je da ohrabri Rotarijance da se posećuju između sebe, budu jedni drugima gosti u njihovim zemljama i domovima, da jačaju prijateljstvo i da se kroz tako započete projekte klubovi i distrikti podstiču na povezivanje sa klubovima i distriktima u drugim državama i na takav način doprinose miru u svetu.
ICC-i deluju bez finansijske podrške Rotari Internacionala. Skromne članarine mogu se prikupljati iz redova distrikta učesnika u cilju pokrivanja operativnih troškova ICC-a. Distrikti koji učestvuju, treba da finansiraju troškove svojih nacionalnih sekcija i aktivnosti svojih međudržavnih odbora.

Izvršni komitet i odnosi sa Rotari internacionalom

Izvršni komitet čine nacionalni koordinatori koji predstavljaju svaku zemlju članicu svakog ICC-a. Predsednika, dva potpredsednika, sekretara i blagajnika izvršnog komiteta treba da izaberu nacionalni koordinatori svih zemalja članica. Predsednik izvršnog veća ima mandat u trajanju od tri godine. Predsednik izvršnog veća služi kao veza izmedju ICC-ova i Rotari Internacionala i treba da podnosi godišnji izveštaj RI-u svakog jula, u kome ce biti navedene kontakt informacije o nacionalnim koordinatorima, spisak distrikata koji učestvuju u svakoj nacionalnoj sekciji i opis glavnih projekata i aktivnosti.
Organizacija i funkcionisanje ICC-ova je nazavisna aktivnost svakog pojedinačnog distrikta i nije deo programa RI. Međutim, ICC-i koji sprovode aktivnosti služenja kao sto je, na primer, World Community Service projekat“, koje traju više od jedne godine, moraju biti u skladu sa RI pravilima za aktivnosti služenja koje obuhvataju više distrikta. Klubovi i distrikti se ohrabruju da koriste osnovane ICC-e i da pojačaju svoje učešće u programima Rotari Fondacije, pogotovo u razvoju aktivnosti vezanih za Matching grantove, a informacije o ICC-ima biće objavljivane na RI veb sajtu i u Rotari štampi sa distribucijom širom sveta.

Preporučeni projekti za rad ICC-a

1. Razvijanje mreže bratskih klubova sa državama u sastavu ICC-a
2. Pomoć i sponzorisanje novih Rotari klubova
3. Organizovanje razmene (Friendship Exchange) između dve države
– Visitor program: Individualne posete rotarijanaca sa suprugama u trajanju od nekoliko dana kod rotarijanaca iz druge zemlje
– Team program: posete dva ili više para rotarijancima u drugoj zemlji u trajanju do 30 dana s tim da se obiđe više regija u jednoj zemlji kod rotarijanaca iz više gradova
– Uni-vocational: međusobne posete rotarijanaca iz iste profesije i razmena iskustava (lekari, inženjeri, advokati i dr.)
– Predlagati međusobne posete rotarijanaca iz dva kluba za važne događaje kluba kao što su čarter proslave, klupske i      distriktne manifestacije, obeležavanje završetka zajedničkog projekta i dr.
4. Membership Exchange – grupe od 4-5 rotarijanaca iz obe zemlje članice ICC-a koji obilaze 5-7 dana rotary klubove iz više regija u svakoj zemlji.
5. Iniciranje i implementiranje World Community Service project – Uključivanje rotarijanaca iz dve ili više zemalja da bi se pomogla realizacija projekta u jednoj od tih zajednica (pogledati Project Link)
6. Iniciranje i implementiranje Vocational Service project – Projekti služenja u okviru profesije
7. Pomoć u saradnji i povezivanje Rotarakt klubova između dve države
8. Pomoć u organizovanju međusobnih poseta đaka i studenata (Youth Exchange) iz dva Distrikta uz insistiranje da na bazi reciprociteta smeštaj bude kod domaćina kao i da obavezno dolaze barem jedan rotarijanac iz kluba i jedan profesor iz škole zbog saradnje škola (gimnazije, muzičke škole, fakulteti, sportski klubovi i dr.)
9. Pomoć u dolasku na međunarodne kampove koje organizuju rotarijanci (Petnica, Viminacium, planinari, izviđači i dr.)